نهال سیب

سیب گالا (Gala apple)

سیب گالا (Gala apple)سیب رد دلیشز (Red delicious apple)

سیب رد دلیشز (Red delicious apple)سیب رد استار کینگ (Red star king apple)

سیب رد استار کینگ (Red star king apple)سیب گالا (Gala apple)

سیب گالا (Gala apple)سیب رد دلیشز (red delicious)

سیب رد دلیشز (red delicious)نمونه باردهی سیب پایه رویشی

نمونه باردهی سیب پایه رویشی
نهال شناسه دار سیب پایه رویشی

نهال شناسه دار سیب پایه رویشی
نهال شناسه دار سیب پایه mm106

نهال شناسه دار سیب پایه mm106
نهالستان سیب پایه رویشی

نهالستان سیب پایه رویشینهالستان سیب پایه رویشی

نهالستان سیب پایه رویشینهالستان سیب پایه رویشی

نهالستان سیب پایه رویشی