نهال گردوزیتون سبز اسپانیایی

گردوزیتون سیاه

گردونهال گردو

گردوگردو کانادایی

گردو کانادایینهال گردو داخل سطل 4

نهال گردو داخل سطل 4نهال گردو

نهال گردونهال گردو

نهال گردو