نهال زیتونزیتون سبز اسپانیایی

زیتون سبز اسپانیایی

 زیتون سیاه

زیتون سیاهزیتون اسپانیایی

زیتون اسپانیایینهال زیتون

نهال زیتون