نهال زیتون



زیتون سبز اسپانیایی

زیتون سبز اسپانیایی

 



زیتون سیاه

زیتون سیاه



زیتون اسپانیایی

زیتون اسپانیایی



نهال زیتون

نهال زیتون