نهال گلابی

 


گلابی دم کج

گلابی دم کجگلابی اسپادونا

گلابی اسپادوناگلابی شاه میوه

گلابی شاه میوهگلابی دم کج

گلابی دم کجگلابی درگز

گلابی درگزگلابی بیروت

گلابی بیروت

 
نهال گلابی بیروت

نهال گلابی بیروتنهال گلابی بیروت

نهال گلابی بیروتنهال گلابی بیروت

نهال گلابی بیروتنهال گلابی بیروت

نهال گلابی بیروتنهال گلابی بیروت

نهال گلابی بیروتنهال گلابی بیروت

نهال گلابی بیروت