نهال گیلاسگیلاس تک دانه مشهد

گیلاس تک دانه مشهدگیلاس تک دانه شبستر

گیلاس تک دانه شبسترگیلاس سیاه پایه گریزلا سیکس (گریزلا 6)

گیلاس سیاه پایه گریزلا سیکس (گریزلا 6)گیلاس تک دانه مشهد

گیلاس تک دانه مشهدگیلاس تک دانه دم کوتاه

گیلاس تک دانه دم کوتاهگیلاس سیاه اصفهان

گیلاس سیاه اصفهانگیلاس تک دانه

گیلاس تک دانه