نهال گیلاس



گیلاس تک دانه مشهد

گیلاس تک دانه مشهد



گیلاس تک دانه شبستر

گیلاس تک دانه شبستر



گیلاس سیاه پایه گریزلا سیکس (گریزلا 6)

گیلاس سیاه پایه گریزلا سیکس (گریزلا 6)



گیلاس تک دانه مشهد

گیلاس تک دانه مشهد



گیلاس تک دانه دم کوتاه

گیلاس تک دانه دم کوتاه



گیلاس سیاه اصفهان

گیلاس سیاه اصفهان



گیلاس تک دانه

گیلاس تک دانه